Proč být respektující rodič?


Výchova dnes vs. před 40 lety

Být rodiÄem je asi vůbec to nejtěžší na svÄ›tÄ›. Nejtěžší v tom smyslu, že jste zcela zodpovÄ›dní za to, jaký ÄlovÄ›k vyroste. To, v Äem bude vyrůstat, co uvidí doma a jaké uslyší vÄ›ty ho zformují na celý zbytek života. SamozÅ™ejmÄ› se dÄ›ti už s nÄ›jakými povahovými rysy rodí, ale to jakým smÄ›rem se ty povahové rysy rozbÄ›hnou, zda zesílí nebo se potlaÄí, za to může vždy rodiÄ nebo nejbližší okolí vychovávající dítÄ›.

rodina 

Jak vidíte, v rukách máte velkou moc.

Dříve byla výchova dÄ›tí mnohem přísnÄ›jší, koukalo se na nÄ› jako na ty malé, které jeÅ¡tÄ› nic nevÄ›dí a tak musí poslouchat rodiÄe, neodmlouvat a držet krok. A pokud ne, pÅ™ijde trest, nejÄastÄ›ji v podobÄ› rány.

DneÅ¡ní rodiÄe to ale zkouší i jinak. Snaží se dÄ›ti poslouchat, respektovat a nechávají je rozhodovat. Maminka s tatínkem Ätou po veÄerech knihy a tak vÄ›dí na co je malý dÄ›tský mozek zralý a na co jeÅ¡tÄ› ne. S dÄ›tmi se hodnÄ› mazlí a podporují jejich silné stránky. Když se nÄ›co nepovede, neponižují je ani nebijí.

dítě

Na to se ozývají hlasy, že dneÅ¡ní dÄ›ti skáÄou rodiÄům po hlavÄ› a jsou nevychovaní. Neposlouchají a dÄ›lají si co chtÄ›jí. Jak to tak bývá se vším, optimální cesta je nÄ›kde uprostÅ™ed. Dát dÄ›tem prostor, ale dodržovat hranice. KaždopádnÄ› každá snaha se cení a proto si pÅ™eÄtÄ›te co dÄ›lat, pokud chcete být respektující rodiÄe:

  • Neberte si osobnÄ›, pokud s vámi dítÄ› nesouhlasí. Vítejte odliÅ¡ný názor a uÄte dítÄ› stát si za ním.
  • Potomky vychovávejte s láskou, ale pÅ™itom důslednÄ›.
  • Chyby a neúspÄ›chy berte jako pÅ™irozenou souÄást cesty. V životÄ› se stávají každému.
  • Milujte své potomky bez podmínek, bez ohledu na to, Äím vás teÄ právÄ› naÅ¡tvaly nebo nenaÅ¡tvaly.
  • Podporujte v potomkovi vlastní touhy. AÅ¥ projeví své přání. Ví, že se za nÄ› nemusí stydÄ›t a nebude smeteno ihned ze stolu.
  • Podporujte dÄ›ti v jejich vlastní cestÄ›. Není to vaÅ¡e cesta, ale jejich.