Jsou lepší počítačové nebo sportovní hry


Asi není tÅ™eba říkat, že her je velká spousta nejrůznÄ›jších druhů. VÄ›tÅ¡inou je rozdÄ›lujeme na ty, které se hrají venku, vÄ›tÅ¡inou sportovního typu, a na ty hrané doma, což jsou v souÄasné dobÄ› nejÄastÄ›ji videohry. Je pak jasné, že je velká debata, který z tÄ›chto typů je pro dítÄ› vlastnÄ› lepší.

 

děti hrající videohry

 

JistÄ›, vÄ›tÅ¡ina rodiÄů by Å™ekla, že jsou to ty sportovní, avÅ¡ak ani zde situace není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Musíme vzít totiž v úvahu, že primárním úÄelem hry je, aby se dítÄ› zábavnou formou nÄ›co nauÄilo, ideálnÄ› dovednost, která se mu bude hodit v dospÄ›lém životÄ›.

 

SamozÅ™ejmÄ› není pochyb, že pohyb je přínosný, a to nejen pro dÄ›ti. Zároveň je také jasné, že dneÅ¡ní dÄ›ti se hýbou podstatnÄ› ménÄ› než dříve, což spolu s dalšími faktory pÅ™ispívá k růstu případů dÄ›tské obezity. Koneckonců staÄí se jen podívat, kolik dÄ›tí má dnes výjimku z tÄ›locviku, a je pravdou, že ty dvÄ› hodiny týdnÄ› rozhodnÄ› nejsou dostateÄné, nehledÄ› na to, že pro dítÄ› jsou spíše povinností než zábavou.

 

mÃ­Ä na fotbalovém hÅ™isti

 

Je také faktem, že dÄ›ti, které sportují, jsou zdravÄ›jší, a to nejen v dÄ›tském vÄ›ku, ale také jako dospÄ›lí. To je rozhodnÄ› velkým přínosem, neboÅ¥ tím stát uÅ¡etří za zdravotní péÄi. MÄ›li bychom tedy pohyb u dÄ›tí podporovat. Bohužel, dneÅ¡ní rodiÄe se bojí dÄ›ti pouÅ¡tÄ›t ven, a dÄ›tských hÅ™iÅ¡Å¥ také valem ubývá.

 

Neznamená to vÅ¡ak, že by videohry byly zbyteÄné. Ty totiž naÅ¡eho potomka uÄí zase jiným vÄ›cem, jako je logické myÅ¡lení, trpÄ›livost, Å™eÅ¡ení problémů, práce s informacemi a v mnoha případech i jazyky, zvláštÄ› angliÄtinu. A je jasné, že v dneÅ¡ním uspÄ›chaném svÄ›tÄ› se jim to bude velmi hodit.

 

Ideální tedy je, aby se vytvoÅ™ila rovnováha mezi obÄ›ma typy. To vÅ¡ak není jednoduché, neboÅ¥ nejen rodiÄe, ale i dÄ›ti mnohdy upÅ™ednostňují jeden typ pÅ™ed druhým. Je tedy na nás vést je tak, aby mÄ›ly život v rovnováze. V dospÄ›losti nám za to podÄ›kují.